Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ile milli parklar, yaylalar, ormanlar ve kırsal alanlar yatırıma açılıyor. Tahsis için artık ihale yok, duyuru yapılmayacak....
Kamuya ait arazilerin turizm yatırımlarına tahsisi ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile daha önce Bakanlar Kurulu'nda olan yetki ve sorumluluklar Cumhurbaşkanına devredildi. Bu arada yönetmeliğe 4 yeni madde 3 de geçici madde eklendi.
 
Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Turizm Bakanlığnın izni alınarak koruma altına alınan milli parklar, yaylalar, ormanlar ve kırsal alanlar turizm yatırımı adı altında kolaylıkla yağmalanabilecek.
 
İhalesiz tahsis yapılabilecek
 
Değişiklik ile beş yıldızlı oteller, birinci sınıf tatil köylerine 'turizm tesis hizmet alanları', "konaklama dışı kullanılmak" üzere tek yıldızlı otel birim maliyeti üzerinden, ihalesiz, duyumsuz tahsis edilebilecek.
 
Duyuru yapılmadan tahsis edilebilecek
 
Yönetmelikteki en dikkat çeken düzenleme ise "Turizm tesisi hizmet alanlarının tahsisi" başlıklı ek madde oldu. Buna göre, Antalya Kemerağzı, Kundu, Alanya, Demre, Side ile Muğla Bodrum; Aydın Kuşadası; İstanbul Şişli, Beyoğlu, Galata Kulesi, Sarıyer, Sultanahmet Meydanı; Bolu Köroğlu; Bursa Uludağ; Rize Çamlıhemşin; Trabzon Tonya, Maçka; Nevşehir Kapadokya gibi Türkiye'nin dört bir yanında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTGB), Turizm Alan ve Turizm Merkezleri (TM) ilan edilmiş yerlerin planlarında 'turizm tesisi hizmet alanı' olarak görülen yerler, duyuru yapılmaksızın bölgede kamu taşınmazında yatınmı bulunan turizmcilere tahsis edilebilecek.
 
Tahsis bedeli ucuzladı
 
Antalya Kemer, Belek, Lara gibi bölgelerde beş yıldızlı ve birinci sınıf tatil köylerinin olduğu yerlerdeki bu turizm tesisi hizmet alanlarının tahsis bedeli ise beş yıldızdan değil bir yıldızlı otel birim maliyeti üzerinden hesaplanacak. Böylece tahsis beş yıldızlı otele bile olsa birim maliyet 146 bin lira yerine 27 bin lira olarak alınacak.
 
Bakanlık verilerine göre Türkiye genelinde 81 tanesi kıyı, 80'i termal, 34'ü yayla-eko turizmi, 29'u kış, 19'u İstanbul Kent Turizmi, 12'si kültür-kongreinanç, 9'u spor, 3'ü turizm kenti olmak üzere toplam 267 tane KTGB ve TM bulunuyor.
 
Değişiklikle, bakan yardımcısı ve bürokratlardan oluşan Arazi Tahsis Komisyonu'na olağanüstü yetki verildi.
 
Bu komisyon artık kendi uygun gördüğü her türlü yatırımı teşvik edilmesi gereken turizm yatırımı sayıp Hazine arazisi tahsis edebilecek.
 
Bu madde sayesinde turizm bölgelerinde yapılacak AVM'ler ile restoran ve dükkanlar için de artık Hazine arazileri tahsis edilebilecek.
 
Kamuya ait alanların turizme açılmasını öngören yönetmelikte çok kritik değişiklikler yapıldı.
Yeni düzenlemeyle, koruma altındaki milli parklar, yaylalar, ormanlar ve kırsal alanlar turizm yatırımı adı altında kolaylıkla yağmalanabilecek.
 
Turizm bölgelerindeki alışveriş merkezleri (AVM) bile artık 'turizm yatırımı' kapsamına alınıp Hazine arazisi üzerine kurulabilecek.
Yönetmelikle kamuya ait alanlann turizm amacıyla kişi ve şirketlere verilmesini düzenleyen madde genişletilerek içerisine kırsal ve yayla turizmiyle sağlıklı yaşam turizmi de eklendi.
 
 
 
 
Tahsis öncesi süre 6 aydan 2 yıla çıkarıldı

 
Yönetmeliğin 16. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle 6 ay olarak belirlenen tahsis öncesi işlem süresi 2 yıla çıkarılırken, yine aynı maddenin 2. fıkrasının a bendindeki ''kış turizmi amaçlı tahsisler ile tescilli taşınmaz kültür varlıkları ve korunma alanlarının tahsislerinde'' cümlesinin sonuna “ve ayrıca, kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi amacıyla yapılan tahsisler gibi Komisyon tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm amaçlı tahsislerde” ibaresi eklendi.
 
Kullanım süresi uzatıldı
 
16. maddenin 5. fıkrasında yapılan değişiklikle ise, Onaylı uygulama imar planı bulunan alanlarda fiili kullanım olmaksızın girişimciye verilen 4 aylık süre ise 1 yıla çıkarıldı.
 
Ön izin sabitlendi uzatma kaldırıldı
 
16. Maddenin, Tahsisli arazilerde süre uzatımını düzenleyen 6 fıkrası ise yönetmelikten çıkarıldı. Daha önceki yönetmelikte, ''Girişimciler tarafından ön izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde ön izin süreleri, imar planı olmayan yerler için altışar aylık, imar planı olan yerler için dörder aylık dönemler halinde ve bedeli karşılığında en fazla dört kez uzatılabilir.'' ifadeleri yer alıyordu.
 
Yönetmeliğin yine 16 maddesinin 7. fıkrasında yer alan 'ön izin' sürelerinde de değişikliğe gidildi. Önceki yönetmelikte yer alan ''Ana yatırımcıya ise bir yıl ön izin süresi verilir, bu süre birer yıllık dönemler halinde ve bedeli karşılığında en fazla dört kez uzatılabilir.'' ifadesi, yeni yönetmelikte “Ana yatırımcıya ise üç yıla kadar ön izin süresi verilir.” ifadesiyle değiştirildi.
 
Hak ve tazminat talebi kalktı
 
16. maddenin 9. fıkrasında yapılan değişiklikle, “Dondurulan beş yıllık ön izin süresi içerisinde de dondurma sebeplerinin ortadan kalkmaması halinde, ön izin kendiliğinden sona erer. Bu durumda ön izin sahibi tarafından Bakanlıktan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. Varsa alınan teminatlar iade edilir.” ibaresi eklendi.
 
Yönetmelikte yapılan değişiklikle, kamu ve kurum ve kuruluşlarına yapılan tahsislerin üçüncü kişilere devredilmesi veya tür değişikliğine gidilmesi durumunda iptal edileceğine dair cümlenin sonuna “adlarına tahsisli taşınmaz üzerinde gerçekleştirilen tesisleri bizzat veya hisselerin tamamına sahip oldukları şirketler eliyle yaptırıp işletebilirler” ibaresi eklendi.
 
Yatırım bedeli yükseltildi
 
Yönetmeliğin 20. maddesinde yapılan değişiklikle, tahsisler için belirlenen yıllık izin bedeli, toplam yatırım bedelinin binde 1'inden binde 2.5'ine çıkarılarak, birinci fıkranın ikinci cümlesindeki ''Termal ve kış turizmi amaçlı tahsisler ile tescilli taşınmaz kültür varlıkları ve korunma alanlarının tahsislerinde'' ifadesine,  “ve ayrıca, kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi amacıyla yapılan tahsisler gibi Komisyon tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm amaçlı tahsislerde” eklemesi yapıldı.
 
4 yeni madde kondu,  3 geçici madde eklendi
 
Yapılan değişiklikle birlikte mevcut yönetmeliğe aynı zamanda 4 ek madde ve 3 tane de geçici madde eklendi. Birinci ek maddenin birinci fıkrasına göre,  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Turizm Alan ve Turizm Merkezlerine ilişkin onaylı planlarında turizm tesisi hizmet alanı kullanımına ayrılan alanlarda, duyuru şartı şartı (9. madde) aranmaksızın aynı bölgede adına kamu taşınmazı tahsis edilen yatırımcılara ana tahsisin süresiyle eş zamanlı olacak şekilde tahsis edilebilecek.
 
Ek Madde 1'e yapılan ekleme
(2) Turizm tesisi olması halinde, bunların yatak kapasiteleri oranında hissedarı olarak kurulan anonim şirketlere veya bu amaçla kurulan birliklere, birinci fıkraya göre kırk dokuz yıla kadar tahsis yapılabilir.
 
(3) Turizm tesisi hizmet alanı tahsisine ilişkin kullanım bedelleri bir yıldızlı otel birim maliyeti üzerinden belirlenir.
 
(4) Bu madde uyarınca tahsis edilen alanlar, amacı dışında kullanılamaz ve ana tahsisten ayrı olarak; devredilemez, üzerinde inşa edilen bina ve tesislerin asli unsuru üçüncü kişilere kiralanamaz veya işletme hakkı devredilemez.
 
(5) Bakanlık tarafından; kamu yararı olduğuna ve zaruret bulunduğuna karar verilen hallerde, bu madde kapsamında tahsis edilecek olan ve Milli Park sınırları içerisinde kalan alanların Uzun Devreli Gelişme Planlarında turizm tesisi hizmet alanı olarak kullanılmasına imkan verecek şekilde düzenleme yapılması istenilir. Düzenlenen bu alanların imar mevzuatına uygun imar planları, yetkili idarelerce Milli Park Uzun Devreli Gelişme Planı hüküm ve kararlarına uygun olarak hazırlanır veya hazırlattırılır ve ilgili idarece onaylanır. İmar planlarında bu amaçla ayrılan alanlar aynı amaçla kullanılmak üzere adına kamu taşınmazı tahsis edilen yatırımcılara tahsis edilebilir. Bu madde kapsamında tahsis edilecek ormanlık alanlarda öncelikle bozuk alanlar ve orman içi açıklıklar tercih edilir.”
 
Günübirlik kullanımlar iule ilgili değişiklikler
 
“Kısa süreli günübirlik tesis alanı kiralamaları
EK MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılacak kısa süreli günübirlik tesis alanı kiralama işlemleri, ön izin ve kesin tahsis usulüne tabi olmadan Komisyonca belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülür.
 
(2) Birinci fıkra kapsamında kiralanacak alanlar için düzenlenecek turizm belgesine ilişkin usul ve esaslar, 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca oluşturulan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir.”
 
“Hazineye bağışlanan taşınmazların tahsisine ilişkin işlemler
 
EK MADDE 3 – (1) Bakanlık tarafından yatırımcı adına kesin tahsisi yapılan, lehine üst hakkı tesis edilen ve yargı kararıyla bir bölümü üçüncü kişiler adına tescil edilmesi nedeniyle kesin tahsisi iptal edilen taşınmazın, yatırımcı tarafından edinilerek Hazineye bağışlanması halinde; tahsis bütünlüğünün sağlanması amacıyla, başkaca yasal engelin olmaması, Bakanlıkça belirlenecek sosyal ve teknik altyapıya katılım payının ödeneceğinin ve diğer koşulların yerine getirileceğinin kabul edilmesi kaydıyla kesin tahsisi ihya edilebilir.
 
(2) Birinci fıkra uyarınca tahsisin ihya edilmesi halinde Hazineye bağışlanan taşınmaz için alınacak kullanım bedeli, toplam yatırım maliyetinin Hazineye bağışlanan taşınmaza isabet eden kısmının on binde beşidir.”
 
“İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışa konu tahsis ve üst hakları
 
EK MADDE 4 – (1) Bakanlık tarafından adına tahsis yapılan yatırımcı lehine tesis edilen üst hakkının ipotek alacaklısı kredi kuruluşu tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışından önce veya sonra önceki yatırımcıdan kaynaklanan sebeplerle kesin tahsisin iptali gereken hallerde; üst hakkını icra yoluyla edinen kredi kuruluşu tarafından başvuruda bulunulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, varsa Bakanlık ve ilgili idareler aleyhine açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi, tahsis koşullarına ve üst hakkı sözleşmesine ilişkin aykırılıkların ve izinsiz işlemlerin Bakanlıkça belirlenen şekilde ve sürede giderileceğinin taahhüt edilmesi halinde, Bakanlıkça kesin tahsis iptal edilmez.”
Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklendi:
 
“Üst hakkı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satılmış iptale konu kesin tahsisler
 
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin ek 4 üncü madde hükümleri, aynı maddede belirtilen durumda olup da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iptal edilen kesin tahsisler için de uygulanır. Bu durumda, daha önce iptal edilen kesin tahsis, aynı maddede belirtilen koşullarla ihya edilir, varsa üst hakkının iptaline ilişkin açılan davalardan vazgeçilir.”
“Önceden dondurulan ön izinler
 
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 30/12/2016 tarihinden önce dondurulan ön izinler için aynı fıkradaki beş yıllık süre, 30/12/2016 tarihi itibarıyla başlar. Bu tarihten itibaren beş yıl içerisinde de dondurma sebeplerinin ortadan kalkmaması halinde, ön izin kendiliğinden sona erer. Bu durumda ön izin sahibi tarafından Bakanlıktan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. Varsa alınan teminatlar iade edilir.”
“Kesin tahsise dönüştürülemeyen ön izinler
 
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bakanlık tarafından verilen ancak her ne sebeple olursa olsun veriliş tarihinden itibaren yirmi yıl geçmesine rağmen kesin tahsise dönüştürülemeyen ön izinler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde de kesin tahsise dönüştürülememesi halinde kendiliğinden sona erer.
 
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra veriliş tarihi itibarıyla yirmi yılı dolduracak olan ön izinler, yirmi yıllık sürenin bitim tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde de kesin tahsise dönüştürülememesi halinde kendiliğinden sona erer. Bu durumda ön izin sahibi tarafından Bakanlıktan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. Varsa alınan teminatlar iade edilir.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )