Cumhurbaşkanlığı iki yeni kararname yayınladı. İki yeni başkanlığın kurulduğuna ilişkin kararnamelerden birinde RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgilendirildi. Tanıtma Fonu İletişim Başkanlığına bağlandı
 
İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde iki yeni başkanlık kuruldu.
 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın kurulduğuna ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yine Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle de RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.
 
Resmi Gazete’de yayınlanan "Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi"nde RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.
 
İletişim Başkanlığı kuruldu
 
14 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli İletişim Başkanlığının kurulmasını öngörüyor.
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel ilke, hedef ve amaçlar çerçevesinde Başkanlığın görevleri şöyle sıralandı:
 
Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca belirlenecek stratejileri tespitine yardımcı olmak.
Tanıtma Fonu’na ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 
Kamuoyunun doğru bilgiyle aydınlatılması için bilgi akışını sağlamak.
 
Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı sorumlu kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak.
 
Basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 
Başkanlığın görev alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayımlamak veya yayımlatmak.
 
Basın yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonunun sekreterya faaliyetlerini yürütmek.
 
Basın yayın alanına yönelik yerli ve yabancı basın mensupları için mesleki eğitimler düzenlemek."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )