Çanakkale Kepez'de yer alan taşınmaz üzerine en az 4 yıldızlı otel yapımı ve 29 yıllığına işletilmek üzere kiralama işi ihaleye çıkarıldı...

 

 

 

 

 

 
Çanakkale Kepez’de yer alan taşınmaz üzerine en az 4 yıldızlı otel yapılarak 29 yıllığına işletme işi ihaleye çıkarıldı. İhalenin muhammen bedeli 28 milyon 706 bin olarak açıklandı. Resmi Gazete’de yer alan ihale ilanında şöyle deniyor :

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Beldemiz Sahil Yolu Caddesi Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerine en az 4 yıldızlı otel yapılarak işletilmek üzere 29 (Yirmi Dokuz) Yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile kiralama ihalesine çıkılmıştır.

2 - İhale 11.04.2018 Çarşamba günü saat 10.00’de Kepez Belediyesi Encümen salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu işin Muhammen bedeli (Kira: 2.784.000,00- TL ve bina 25.922.862,00- TL olmak üzere) 28.706.862,00- TL (Yirmi sekiz milyon yedi yüz altı bin sekiz yüz altmış iki Türk Lirası) olup geçici teminat ise 861.205,86- TL (Sekiz yüz altmış bir bin iki yüz beş Türk Lirası seksen altı Kuruş’tur.)

4 - İstekliler söz konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi, imar durumu ve ölçü krokisini Kepez Belediyesi Fen işleri bürosundan 500,00- TL dosya bedeli karşılığında alabilirler. Dosya bedelini yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.

5 - İhaleye katılacak olanlar belirtilen miktardaki geçici teminatlarını, 11.04.2018 İhale günü en geç Saat 09.30’a kadar Belediyemiz veznesine, TC Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesindeki Belediyemiz Hesabına (İBAN TR 430001000813121575945002), TC Halk Bankası 18 Mart Şubesi (IBAN TR 16 0001 2001 4550 0007 0000 10) yatırmaları veya Milli Bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. Teminat yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhale günü saat 09.30’dan sonra teminat kabul edilmez.

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )