Turizm Ajansı adıylya meclise sunulan kanun teklifi ile ilgili tartışmalara katılan tarafyarın her biri konuya bir başka açıdan bakıyor. Peki sözkonusu kanun teklifinde ne var ne yok. İşte Turizm Ajansı kanun teklifinin tam metni.
 
Aylar önce Turizm Fonu olarak gündeme gelmişkin son anda AKP’li milletvekilleri tarafından
 ajansa dönüştürülerek kanun teklifi haline getirilen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile ilgili tartışmalar sektörde  ve siyasiler arasında tartışılıyor.
Tartışmaların sağlıkıl bir zeminde yapılması amacıyla tam adı TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ’nin tam metninin yayınlıyoruz.
 
TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA
 
KANUN TEKLİFİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 
Amaç ve kapsam
 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin arttırılmasına ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun ve gerekli görülen turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulması, yönetimi, denetimi, gelirleri ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
(2) Bu Kanun; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kuruluşu, yönetimi, denetimi, faaliyet konuları ve gelirlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
 
Tanımlar
 
MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen;
 
a) Ajans: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını,
 
b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
 
c) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
 
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Kuruluş, Faaliyet Alanı ve Gelirler
 
Kuruluş
 
MADDE 3- (1) Bu Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere Bakanlıkla ilgili, tüzel kişiliği haiz, bu Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştur.
 
(2) Ajansın organları; Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kuruludur.
 
(3) Ajansın karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu; Bakanın başkanlığında, Bakanlık Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı, Bakanlık Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen her üç yılda bir aralarında sırayla görevlendirecekleri bir kişi, Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden ikişer üye, Ege Bölgesinden bir üye, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinden bir üye, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden bir üye olacak şekilde her belge bir oy yerine geçmek suretiyle kendi aralarında yapılacak seçim sonucunda üç yıl süreyle Yönetim Kurulunda görevlendirecekleri yedi kişi ile seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin ilgili mevzuatı uyarınca kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek bir kişi olmak üzere toplam onüç üyeden oluşur. Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin temsilcilerinin seçimlerine ilişkin işlemler Ajans tarafından yürütülür.
 
(4) Ajansın yürütme organı İcra Kuruludur. İcra Kurulu; Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının Başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgelerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından Bakan tarafından seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
 
(5) Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Danışma Kurulu oluşturulur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı, dönüşümlü olarak görev yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan iki derneğin başkanlarından biri, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Ajansın Danışma Kurulunun doğal üyesidir.
 
(6) Ajansın Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
 
(7) Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmez.
 
Faaliyet alanları
 
MADDE 4- (1) Ajans, Bakanlıkça belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda;
 
a) Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına ve turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirir ve tanıtım faaliyetlerini yürütür.
 
b) Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarını ve eğilimlerini belirleyerek ilgililere tavsiyelerde bulunur.
 
c) Turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ve turizmin ülke ekonomisindeki payının arttırılmasına yönelik çalışmaları yapar.
 
ç) Turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve niteliğinin artırılması amacıyla gerekli tüm çalışmaları yürütür.
 
d) Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun ve gerekli görülen ve Ajansın faaliyetlerine giren alanlarda yurt içinden ve yurt dışından yatırımcıların ülkemize yatırım yapmaları için gerekli faaliyetleri yürütür, sadece turizm yatırımları yapmak amacıyla kurulan şirketlere İcra Kurulunca belirlenecek oranlarda iştirak etmek suretiyle bu yatırımlara destek ve kaynak sağlar.
 
e) Turizmin ülke ekonomisindeki payının arttırılması amacıyla bu Kanunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere diğer her türlü faaliyet, iş ve işlemleri yapabilir, destek ve kaynak sağlayabilir.
 
(2) Ajans, faaliyetleri ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından hibe alabilir.
 
(3) Birinci fıkranın (d) bendi uyarınca desteklenecek yatırımlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir.
 
Ajansın gelirleri
 
MADDE 5- (1) Ajansın gelirleri;
 
a) Genel bütçeden aktarılan tutarlardan,
 
b) 6 ncı maddeye göre alınacak turizm paylarından,
 
c) Her türlü bağış ve yardımlardan,
 
ç) Ajansın iştirak ettiği şirketlerin faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden,
 
d) Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden,
 
e) Diğer gelirlerden,
 
oluşur.
 
(2) Ajansın gelirlerinin en az yüzde yetmişi, ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin, kalan kısmı ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılır.
 
(3) Ajansın bütçesi, Ajansın yıllık program ve faaliyetleri dikkate alınarak İcra Kurulu tarafından bir yıllık olarak hazırlanır ve her yıl ağustos ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra uygun bulunan Ajansın bütçesi Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Bütçe yılı takvim yılıdır, bütçe dışı harcama yapılamaz. Yönetim Kurulu yıllara sari harcama yapmaya yetkilidir. Ajans bütçesinde cari yıl içinde harcanmayan tutarlar bir sonraki yıl bütçesine devredilir.
 
(4) Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması ve muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumların görüşü çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.
 
Turizm payı
 
MADDE 6- (1) Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınır.
 
(2) Turizm payı;
 
a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden yüzde bir,
 
b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden yüzde bir,
 
c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından yüzde bir,
 
ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) binde bir,
 
d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) binde bir,
 
e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki buçuk,
 
oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır.
 
(3) Turizm payı, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir. Vergi dairesi tarafından turizm payının beyan, tarh, tahakkuk ve tahsili ile red ve iadesinde; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır, tahsil edilen turizm payının yüzde beşi, genel bütçe geliri olarak ayrıldıktan sonra kalan kısmı emanet hesabına alınır ve en geç takip eden ayın yirminci günü Ajansın banka hesabına aktarılır.
 
(4) Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır.
 
(5) Bu maddenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümünde vergi mahkemeleri yetkilidir.
 
(6) Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini,  kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler halinde tespit etmeye, beyannamelerin; şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Son Hükümler
 
Denetim
 
MADDE 7- (1) Ajansın ve Ajansın iştirak ettiği şirketlerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabidir. Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimini yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının en az üçünden teklif alınmak suretiyle İcra Kurulu tarafından yaptırılır.
 
Muafiyet ve istisnalar
 
MADDE 8- (1) Ajans, her türlü dava ve icra işleminde teminat yatırma mükellefiyetlerinden muaftır.
 
(2) Ajans bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden muaftır.
 
(3) Ajans, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
 
(4) Ajansta, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri Ajans tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz.
 
Yönetmelik
 
MADDE 9- (1) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar; 6 ncı maddenin uygulanmasıyla ilgili olanlar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
 
Yönetim Kuruluna üye seçilmesi
 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Ajansın Yönetim Kurulunda görev alması amacıyla; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinin görevlendireceği üye ve Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında görevlendirecekleri üyelerin seçimi işlemleri, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde Ajans tarafından yapılır. Bu seçim yapılıncaya kadar, Ajans Yönetim Kurulu üyeleri, havalimanı ve terminal işletmeleri ve Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin temsilcileri arasından Bakan tarafından atanır.
 
(2) Seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin kendi aralarından ilgili mevzuatı uyarınca seçimle belirleyecekleri üyenin yerine, bu seçim yapılıncaya kadar seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin arasından Bakan tarafından bir üye Yönetim Kuruluna atanır.
 
İlk beyannamenin verilmesi ve ödeme
 
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca 2019 yılının 1 Ağustos tarihinden başlamak üzere Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 26/10/2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilir ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken turizm payları 26/10/2019 tarihi akşamına kadar ödenir.
 
Yürürlük
 
MADDE 10- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 11- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )